AANVULLENDE ADVERTENTIEVOORWAARDEN

Platformen Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten (onderdeel van OJA! teksten & communicatie)

Versie 1 januari 2019

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten zijn een onderdeel van OJA! teksten & communicatie (hierna “OJA!”). Op alle opdrachten aan en overeenkomsten met OJA! met betrekking tot vormen van promotie op mediakanalen van Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten zoals maar niet beperkt tot websites, social mediakanalen, nieuwsbrieven en eventueel andere integraties binnen de kanalen van het netwerk van OJA! of platformen van derden zijn deze Aanvullende Advertentievoorwaarden Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten in aanvulling op de Algemene Advertentievoorwaarden van OJA! media van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Aanvullende Advertentievoorwaarden Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  boven de Algemene Advertentievoorwaarden van OJA!.

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand (i) op het moment van aanvaarding van het aanbod door de adverteerder die zijn of haar producten en/of diensten wil aanprijzen op het Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten platform (hierna: “Adverteerder”) en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden, (ii) door ondertekening van de offerte door of namens de Adverteerder.

2.2 Een overeenkomst betreffende een promotiepakket of een premium bedrijfspagina wordt afgesloten voor de duur van minimaal 12 maanden. Deze overeenkomst wordt telkens na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tegen het dan geldende tarief. Adverteerder is gerechtigd de overeenkomst tegen het einde van de overeenkomst op te zeggen via info@ojagevoel.nl met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Na verlenging van de overeenkomst is Adverteerder gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met één volle kalendermaand.

2.3 Overige commerciële proposities eindigen door het verstrijken van de overeengekomen looptijd of door voltooiing van de opdracht.

2.4 De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging die door Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  (per mail) wordt verzonden naar de Adverteerder, of bij gebreke daarvan, de datum waarop door Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  ruimte beschikbaar is gesteld voor de Adverteerder op de platformen van Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten.

2.5 Afgenomen proposities dienen ingezet te worden gedurende de looptijd van een overeenkomst. Indien Adverteerder bepaalde afgenomen producten niet inzet in deze periode vervalt het recht op plaatsing.

2.6 Indien Adverteerder een factuur niet binnen de gestelde betaaltermijn voldoet heeft dat tot gevolg dat alle nog te facturen bedragen verband houdende met de overeenkomst onverminderd verschuldigd blijven en direct opeisbaar worden.

Artikel 3 Werkwijze en criteria

3.1 Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  is te allen tijde gerechtigd promotionele uitingen van de Adverteerder zonder opgave van reden te weigeren of een lopende campagne van een Adverteerder te wijzigen dan wel op te schorten of te beëindigen.

3.2 Indien een aangeleverd bericht van de Adverteerder niet voldoet aan de criteria van deze Aanvullende Advertentievoorwaarden Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  heeft Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten , naar keuze van Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten , a) het recht om de tekst of het beeld aan te passen dan wel b) niet tot plaatsing op het Platform Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  over te gaan. Adverteerder heeft in beide gevallen geen recht op korting.

Artikel 4 Inhoud berichten, overige aangeleverde informatie en licentie

4.1 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud en de data van de teksten, informatie, illustraties en beelden die op het Platform Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  (hierna: ‘Materiaal’) worden geplaatst. Adverteerder staat er voor in dat het Materiaal niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten . In het bijzonder garandeert de Adverteerder dat het Materiaal geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet- of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

4.2 Door plaatsing van enige informatie op de platformen Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  geeft Adverteerder Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om de geplaatste teksten en beelden, of een deel daarvan op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm dan ook. Indien Adverteerder geen rechthebbende is van het door Adverteerder aangeleverde en geplaatste teksten en beelden, dient Adverteerder toestemming te hebben van de rechthebbende voor deze plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient Adverteerder bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde of rechthebbende van het beeldmateriaal.

4.3 Adverteerder vrijwaart Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder aangeleverde teksten en beelden die op de platformen Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  worden geplaatst.

Artikel 5 Diversen

5.1 Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten  geeft geen garanties over het bereik van de berichten en/of bedrijfspagina van Adverteerder binnen de platformen Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten.

5.2 OJA! behoudt zich het recht voor om alle beschikbare functionaliteiten binnen de platformen Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten tussentijds zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen dan wel te verwijderen.

5.3 OJA! streeft er naar dat de platformen Bie wie kope hie / Koop bewust & lokaal / Actief genieten beschikbaar zijn voor bezoekers. OJA! garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar is, en behoudt zich het recht voor om een website onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. OJA! is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.

***