ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN

OJA! media, onderdeel van OJA! teksten & communicatie

Versie 1 januari 2020

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

1.1 Op alle opdrachten aan, en overeenkomsten met, OJA! media (hierna “OJA!”) met betrekking tot advertenties, zijn deze algemene advertentievoorwaarden van OJA! media (hierna “Advertentievoorwaarden”) van toepassing, beschikbaar op https://www.ojagevoel.nl/algemene-advertentievoorwaarden

1.2 In deze Advertentievoorwaarden wordt onder Adverteerder verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan OJA!. De term Adverteerder omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreedt. 

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder of een derde wordt door OJA! uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2 DE OVEREENKOMST 

2.1 Alle voorstellen en offertes van OJA! zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2.2 Overeenkomsten komen tot stand (i) door ondertekening van de overeenkomst door of namens Adverteerder, (ii) door verzending van een opdrachtbevestiging door OJA! dan wel (iii) door de feitelijke uitvoering door OJA! van een opdracht van Adverteerder. 

2.3 De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door OJA! voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht. 

2.4 De advertentiemogelijkheden en de prijzen zijn beschreven in de prijsdocumentatie van OJA! (hierna de “Prijsdocumentatie”). De Prijsdocumentatie kan worden aangevraagd via info@ojagevoel.nl. Op alle overeenkomsten is het bepaalde in de Prijsdocumentatie van toepassing. Alle prijzen zijn in EURO en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2.5 OJA! behoudt zich te allen tijde het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst de volgende zaken aan te passen: (i) de mogelijkheden voor adverteren zoals opgenomen in de Prijsdocumentatie en/of de overeenkomst, (ii) de prijzen, kortingen en de overige daarmee verband houdende gegevens in de Prijsdocumentatie en/of de overeenkomst, en (iii) de oplagen, verspreidingsgebieden alsmede de verschijn- dag(en) van haar titels. 

2.6 De advertentieruimte in een overeenkomst kan worden uitgebreid overeenkomstig de dan geldende Prijs- documentatie. Indien Adverteerder de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan Adverteerder OJA! daartoe schriftelijk (waaronder per e-mail) verzoeken. Indien OJA! instemt met de uitbreiding, is het bepaalde in artikel 2.2. van overeenkomstige toepassing. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen looptijd. Indien een overeenkomst een eenmalige opdracht tot plaatsing van een advertentie betreft, eindigt deze door voltooiing van de opdracht. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met terugwerkende kracht. 

2.7 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, indien: 

– de wederpartij een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen tien (10) werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

– het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

– de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend, of; 

– de wederpartij haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd. 

2.8 Bepalingen van deze Advertentievoorwaarden en de overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen. 

3. CONTROLE DOOR ADVERTEERDER

3.1 Adverteerder is verplicht de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de schriftelijke opdracht van Adverteerder dient Adverteerder dit per omgaande te melden. Bij gebreken van een dergelijke melding geldt tussen partijen hetgeen is opgenomen in de communicatie namens OJA!. 

4. NIET AFNAME 

4.1 Indien Adverteerder niet binnen de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen advertentie- bestedingen heeft afgenomen, vervalt het recht op plaatsing van deze niet afgenomen advertentie- bestedingen. In dit geval is Adverteerder verplicht om naar keuze van OJA! (i) het volledige bedrag dat overeenkomt met de overeengekomen advertentie- bestedingen te voldoen dan wel (ii) 10% van de totale overeengekomen advertentie-bestedingen. 

5. AANSPRAKELIJKHEID 

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt OJA! geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de schade van welke aard ook, die als gevolg van niet, niet-tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties ontstaat. 

5.2 De totale aansprakelijkheid van OJA! uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Adverteerder voor de betreffende advertentie verschuldigde en betaalde vergoeding. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is te allen tijde uitgesloten. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Advertentievoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. 

6 AANLEVERING 

6.1 De sluitdata c.q. sluittijden voor het reserveren van advertentieruimte, het aanleveren van advertentiemateriaal door Adverteerder en de aanleverspecificaties (inclusief technische specificaties) worden door OJA! aan de Adverteerder schriftelijk verstrekt. 

6.2 OJA! kan advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties is aangeleverd weigeren in behandeling te nemen, dan wel aanpassen zodat deze alsnog voldoet aan de aanleverspecificaties en de daarmee gemoeide (technische) kosten aan Adverteerder in rekening brengen. Indien OJA! advertentiemateriaal aanpast is Adverteerder verplicht het door of namens OJA! geleverde materiaal te controleren op juistheid en volledigheid. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht van Adverteerder dient Adverteerder dit per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt uitgegaan van de juistheid van het door of namens OJA! vervaardigde c.q. aangepaste materiaal. 

6.3 Indien Adverteerder een bepaalde specifieke grafisch- technische uitvoering van zijn advertentie wenst is het bepaalde in artikel 7.3 van overeenkomstige toepassing. 

6.4 Indien de advertentieruimtes en/of advertentiematerialen niet tijdig zijn gereserveerd en/of aangeleverd, is OJA! gerechtigd om de reservering en/of het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de af- en/of aanlevering van het advertentiemateriaal. Indien er wel een tijdige reservering heeft plaatsgevonden, maar het advertentiemateriaal niet tijdig of niet juist door Adverteerder is aangeleverd, dan brengt OJA! het volledige bedrag voor de advertentie bij Adverteerder in rekening. 

6.5 Adverteerder is verantwoordelijk voor de aflevering van het advertentiemateriaal bij OJA!, ongeacht de wijze van verzending. OJA! zal het advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het advertentiemateriaal. 

6.7 Indien advertentiemateriaal digitaal wordt aangeleverd draagt Adverteerder er zorg voor dat het materiaal veilig wordt aangeleverd, dat het materiaal geen virussen of andere programma’s bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, – programma’s of websites van OJA!. Adverteerder draagt er zorg voor dat de wijze van aanlevering (in omvang of anderszins) de normale werking van de computersystemen, -programma’s of websites van OJA! niet verstoort of onevenredig zwaar belast. Adverteerder vrijwaart OJA! voor schade, zoals in het onderhavige artikel niet limitatief opgesomd, als gevolg van het niet zorg dragen van een veilige wijze van aanlevering van het advertentiemateriaal. 

6.7 Verzochte correcties op advertentiematerialen worden door OJA! alleen geaccepteerd en uitgevoerd indien dit naar de mening van OJA! redelijkerwijs mogelijk is. Correcties ontvangen na de sluittijd kunnen niet worden uitgevoerd. 

6.8 OJA! bewaart het advertentiemateriaal gedurende maximaal drie (3) maanden. 

7. PLUSPROPOSITIES 

7.1 Plusproposities, waaronder commerciële bijlagen, worden voor plaatsing door OJA! ingezien en beoordeeld op inhoud, vorm en technische eigenschappen. OJA! is te allen tijde gerechtigd plusproposities te weigeren. 

7.2 Plusproposities moeten worden aangeleverd overeenkomstig de door OJA! beschreven (leverings)voorwaarden. Indien de plusproposities niet conform deze voorwaarden worden aangeleverd, behoudt OJA! zich het recht voor de betreffende plusproposities voor zover mogelijk anders in te plannen of in overleg de levering geschikt te maken voor bewerking (ompakken). Mocht het voorgaande, om welke redenen dan ook, niet mogelijk zijn, dan kan in overleg worden besloten de levering te retourneren of te weigeren. Adverteerder is verplicht eventuele kosten of schade, ontstaan door het niet correct of tijdig aanleveren van plusproposities aan OJA! te vergoeden. Wanneer een pluspropositie wegens een productiestoring van OJA! niet kan verschijnen, zal in samenspraak met Adverteerder opnieuw gepland worden. 

7.3 Adverteerder staat er voor in dat de door hem aangeleverde plusproposities geen schade veroorzaken aan de desbetreffende print media. Adverteerder vrijwaart OJA! voor dergelijke schade. 

7.4 Wanneer Adverteerder de drukopdracht van de pluspropositie neerlegt bij een derde partij, blijft het de verantwoordelijkheid van Adverteerder om met de derde partij te communiceren. 

8. (INTELLECTUEEL) EIGENDOM 

8.1 Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (i) de media van OJA!, waaronder de redactionele content, (ii) de diensten die OJA! in het kader van de opdracht inzet of levert alsmede de resultaten daarvan, waaronder de creatieve concepten en voorstellen, en (iii) de gegevens van gebruikers van de media van OJA!, waaronder abonneegegevens, gegevens van gebruikers van de websites en app’s, gebruikers van nieuwsbrieven, en alle andere informatie die verzameld wordt ten aanzien van deze gebruikers, berusten, en blijven berusten, bij OJA!. De overeenkomst impliceert niet dat aan Adverteerder enig licentie of ander recht wordt verleend. 

8.2 OJA! is gerechtigd een geplaatste advertentie tevens op te nemen in een of meerdere andere uitgaven van OJA!. Voor zover nodig verleent Adverteerder OJA! hiertoe om niet een licentie. 

9. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN & OVERMACHT 

9.1 OJA! behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden te besluiten om (delen van) haar media vrij te maken van advertenties. 

9.2 In geval OJA! door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft OJA! het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de uitvoering van de desbetreffende advertentie op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door OJA! ingeschakelde derden, en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen. 

9.3 Indien de periode van overmacht op grond van het vorige lid langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. 

10 KLACHTEN 

10.1 Eventuele klachten over de uitvoering van een printadvertentie dienen, op straffe van verval van de betreffende vordering, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) weken na de dag van plaatsing van de betreffende advertentie schriftelijk, waaronder per e-mail, bij OJA! te worden ingediend. Klachten over online advertenties dienen binnen zeven (7) dagen na aanvang van de campagne schriftelijk, waaronder per e-mail, bij OJA! te worden ingediend. Adverteerder is niet gerechtigd om klachten in te dienen over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven opdrachten, of over geplaatste advertenties waarvan de reservering of het materiaal niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en 8 is aangeleverd maar desondanks toch zijn geplaatst. 

10.2 Eventuele klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 21 dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij OJA! te worden ingediend, bij gebreke waarvan de vordering vervalt. 

10.3 Klachten ontslaan Adverteerder niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder de (tijdige) betaling van de overeengekomen vergoeding onder de overeenkomst of opdracht. 

11 EIGEN ADVERTENTIE-UITINGEN

11.1 Adverteerder kan uitsluitend advertentie-uitingen plaatsen die betrekking hebben op de eigen onderneming van deze (natuurlijke of rechts-) persoon, of van een groeps- maatschappij van Adverteerder als bedoeld in artikel 2:24b BW. 

11.2 Het is Adverteerder niet toegestaan om advertentieruimte waarover zij de beschikking krijgt op grond van de overeenkomst door te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. 

12 WEIGERING 

12.1 OJA! is te allen tijde gerechtigd een ter plaatsing opgegeven advertentie zonder opgave van redenen te weigeren of een lopende campagne op te schorten dan wel te staken. 

13.1 POSITIEGARANTIE 

13.1 Indien Adverteerder voor de plaatsing van advertenties zekerheid wenst ten aanzien van een bepaalde positie of pagina, kan OJA! op verzoek van Adverteerder een positiegarantie afgeven. Voor een positiegarantie is een toeslag op de prijs verschuldigd. 

14. INHOUD ADVERTENTIE 

14.1 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie. Voor iedere advertentie staat Adverteerder er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of OJA!. In het bijzonder garandeert Adverteerder dat advertenties geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Adverteerder vrijwaart OJA! voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder opgegeven advertentie. 

15. FACTURATIE & BETALING

15.1 Facturering geschiedt na elke plaatsing van een advertentie of advertentiecampagne. Bij langlopende campagnes kunnen partijen overeenkomen dat de facturatie in delen geschiedt. OJA! kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. Adverteerder gaat akkoord met elektronische facturatie door OJA!. 

15.2 De betaling dient in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Adverteerder is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Adverteerder is uitgesloten. 

15.3 OJA! kan, ter eigen beoordeling, een korting over de netto verschuldigde advertentiekosten toekennen aan reclame- bemiddelaars en begrafenisondernemers, voor zover het advertenties van derden betreft die rechtstreeks verband houden met het beroep waarin de betrokken bemiddelaar werkzaam is. Voor begrafenisondernemers geldt dat dit alleen van toepassing is op advertenties die geplaatst worden tegen de prijs conform de Prijsdocumentatie. 

15.4 Indien Adverteerder voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Adverteerder verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan. 

15.5 OJA! is gerechtigd vooruitbetaling van te plaatsen advertenties te vorderen, indien Adverteerder aan OJA! een achterstallige schuld heeft, dan wel naar het oordeel van OJA! niet voldoende kredietwaardig is of indien dit tussen beide partijen vooraf is overeengekomen. 

15.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Onverminderd haar overige rechten is OJA! vanaf dat moment gerechtigd om de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. 

15.7 Het niet betalen van de factuur binnen de betalingstermijn heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op Adverteerder bestaande vorderingen tot gevolg. Tevens heeft OJA! in dat geval het recht om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren. OJA! heeft voorts het recht om het verschil tussen het voor de advertentieruimte afgenomen geldende prijs en de oorspronkelijk overeengekomen prijs op te eisen als schadevergoeding van Adverteerder, onverminderd de overige rechten die OJA! heeft. 

15.8 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die OJA! moet maken ter inning van het haar toekomende, komen voor rekening van Adverteerder. Deze kosten bedragen ten minste 15% van de totale vordering met een minimum van EUR 100,- te vermeerderen met de verschuldigde rente. 

16 PRIVACY 

16.1 Voor zover het door of namens Adverteerder aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: (i) Adverteerder handelt als verwerkings- verantwoordelijke en OJA! als verwerker; (ii) Adverteerder staat er voor in dat de verwerking door OJA! niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden; (iii) OJA! zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Adverteerder of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder; met dien verstande dat OJA! Adverteerder zo spoedig mogelijk zal informeren (a) als een instructie van Adverteerder een inbreuk oplevert op de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of (b) als OJA! wettelijk tot een verwerking is verplicht; (iv) OJA! zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren; (v) OJA! zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen zonder passend beschermingsniveau plaatsvinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder; (iv) OJA! zal, op schriftelijk verzoek van Adverteerder informatie overleggen waar uit blijkt dat OJA! voldoet aan de in dit artikel opgesomde voorwaarden; (vii) OJA! zal indien daartoe genoodzaakt, bijstand verlenen bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen door de Adverteerder of bij gegevenseffectenbeoordelingen uitgevoerd door Adverteerder, of bij een (voorafgaand) onderzoek uitgevoerd door een bevoegde toezichthouder; (viii) OJA! zal Adverteerder onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur (a) na de ontdekking van een datalek informeren over de datalek, de gevolgen ervan en de genomen herstelmaatregelen en (b) na kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij OJA! tot geheimhouding is gehouden; (iv) OJA! zal het aangeleverde advertentiemateriaal na afloop van de termijn genoemd in artikel 6.9 verwijderen. 

17. VERTROUWELIJKHEID 

17.1 Adverteerder zal alle informatie die zij in het kader van voorstellen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten van OJA! verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht c.q. overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Adverteerder tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is. 

18. DIVERSEN 

18.1 Adverteerder staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie), gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede de eventueel nader door OJA! te stellen regels, en dat hij het bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig naleeft. Adverteerder zal OJA! volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden voortvloeiende uit de niet-naleving van het bepaalde in dit artikel. Adverteerder zal tevens alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die OJA! in verband daarmee ondervindt. 

18.2 OJA! behoudt zich het recht voor nadere informatie in te winnen omtrent de herkomst van de opgegeven advertentie en de identiteit van Adverteerder. 

18.3 OJA! is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder gebruik te maken van derden.

18.4 Afwijkingen of aanvullingen op deze Advertentie-voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder per e-mail) met OJA! zijn overeengekomen. 

18.5 Indien een bepaling van deze Advertentievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. OJA! en Adverteerder zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden. 

18.6 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door OJA! aangepast worden. OJA! adviseert daarom de Advertentievoorwaarden regelmatig te bekijken op https://www.ojagevoel.nl/advertentievoorwaarden.  

18.7 Op deze Advertentievoorwaarden, de overeenkomst als ook op de voorstellen en offertes van OJA!, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomsten met OJA! voortvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

19. AANVULLENDE VOORWAARDEN ONLINE ADVERTEREN 

19.1 OJA! streeft er naar dat de websites en apps waarop online advertenties worden aangeboden beschikbaar zijn voor bezoekers. OJA! garandeert niet dat de websites en apps te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om een website of app onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel een website of app aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. OJA! is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat. 

19.2 Opties op advertentieposities zijn maximaal 1 week (7 dagen) geldig. Een Adverteerder kan voor technische details contact opnemen met de Ad Operations afdeling van OJA!: banner@dpgmedia.nl. 

19.3 Indien voor het vaststellen van de vergoeding van een online advertentiecampagne gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen, zijn de meetsystemen van OJA! leidend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden zal een eventueel verschil tot 10% tussen de door beide partijen gemeten ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien en derhalve geen aanleiding vormen voor het herzien van de vergoeding. Indien het verschil tussen de door beide partijen gemeten ad impressions groter is dan 10%, dan zullen OJA! en Adverteerder gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Totdat partijen gezamenlijk hebben vastgestelde wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van OJA! leidend voor de vaststelling van de vergoeding. 

19.4 Het is Adverteerder enkel toegestaan om via cookies, scripts of op andere wijze (a) de volgende anonieme metadata te verzamelen: (i) hoe vaak de advertentie is bekeken (aantal views) en (ii) het aantal clicks met de volgende additionele gegevens: gebruikte schermresolutie, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem en welk deel van de advertentie is bekeken in welke periode en (b) gebruikers van de websites en apps van Adverteerder of derde partijen te retargeten op de websites en apps van OJA! mits Adverteerder de wettelijk vereiste toestemming van betrokkenen hiervoor heeft verkregen. Behoudens het voorgaande, is het Adverteerder uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van gebruikers van de websites of apps van OJA!. Meer in het bijzonder, het verzamelen van informatie ten behoeve van andere vormen van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de websites of apps van OJA! is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van OJA!.

20. AANVULLENDE VOORWAARDEN BIEWIEKOPEHIE / KOOP BEWUST & LOKAAL / ACTIEF GENIETEN 

20.1 Op adverteren op het platform van BIEWIEKOPEHIE / KOOP BEWUST & LOKAAL / ACTIEF GENIETEN zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zijn beschikbaar op https://www.ojagevoel.nl/aanvullendeadvertentievoorwaarden

***